Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.10.2019 15:12:01
Дата здійснення дії: 28.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Код за ЄДРПОУ:  38769061
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Провести позачергові Загальні збори Товариства «28» жовтня 2019 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Затвердити час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: 13.00, та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.45.

3. Затвердити «22»жовтня 2019 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, та зазначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з проектами рішень:

1

Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрати лічильну комісію в складі: Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії)  одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

3. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 5 хвилин, Збори провести на протязі 30 (тридцяти) хвилин.

2

Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів представника приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V., а секретарем Загальних зборів – Опихайленко Євгена Анатолійовича.

3

Про надання згоди на вчинення значного правочину. 

1. Надати згоду на укладення Товариством значного правочину – тристороннього договору поруки між Товариством як Поручителем, АТ «Одщадбанк» як Кредитором і ПАТ «Донбасенерго» як Боржником (далі – Договір поруки) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Донбасенерго» перед АТ «Ощадбанк» за договором невідновлювальної кредитної лінії, укладеним між Кредитором та Боржником, та (як поручителю) відповідати солідарно та в повному обсязі за виконання зобов’язань ПАТ «Донбасенерго» перед Кредитором, що випливають з Договору кредитної лінії, а саме:

1) повернути Кредитору Кредит, отриманий за Договором кредитної лінії  у розмірі 150 000 000,00 грн (сто п’ятдесят мільйонів) гривень із остаточним терміном повернення не пізніше «01» травня 2020 року, на умовах, зазначених у Договорі кредитної лінії;

2) сплатити Кредитору проценти за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 21 (двадцять один) процентів річних у гривнях на умовах, зазначених у Договорі кредитної лінії;

3) сплатити Кредитору комісійні винагороди у строки та на умовах, зазначених у Договорі кредитної лінії;

4)  сплатити на користь Кредитора штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов'язань за Договором кредитної лінії, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно умов Договору кредитної лінії;

5)  відшкодувати Кредитору Збитки в повному обсязі.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства визначити умови Договору поруки на власний розсуд і підписати від імені Товариства Договір поруки, всі додатки до нього, а також будь-які інші документи, необхідні для укладення Договору поруки.

3. Надати Генеральному директору Товариства право підписувати в майбутньому від імені Товариства будь-які договори про внесення змін та/або доповнень до Договору поруки, будь-які інші документи, пов’язані із внесенням змін та/або доповнень до Договору поруки, а також визначати умови і зміст таких договорів і документів на власний розсуд.

4. Надати Генеральному директору Товариства право делегувати повноваження щодо підписання від імені Товариства договорів і документів, згаданих вище у пунктах 3 та 4, іншій особі на підставі довіреності.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

  • до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.
  • в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.10.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 150 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 150 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38769061.smida.gov.ua/.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                                                                                                  

Голова Наглядової ради ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»                                             

Е.А. Опихайленко