Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2020 15:37:02
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Код за ЄДРПОУ:  38769061
Текст повідомлення: 

Інформація про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «30» квітня 2020 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00 «30» квітня 2020 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45 «30» квітня 2020 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, затверджено «24» квітня 2020 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів з проектами рішень:

1

Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрати лічильну комісію в складі:

Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії)  одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

3. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 3 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 1 (однієї) години 30 хвилин.

2

Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів представника приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V., а секретарем Загальних зборів – Опихайленко Євгена Анатолійовича.

3

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік.

4

Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5

Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

6

Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

8

Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

1. У зв’язку з отриманням Товариством за результатами 2019 року збитків, нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не здійснювати.

9

Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

1. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) протягом строку з «30» квітня 2020 року по «30» квітня 2021 року представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників (акціонерів) інших господарських товариств та/або об’єднань підприємств, учасником (акціонером) яких є Товариство, та господарських товариств та/або об’єднань підприємств, учасником (акціонером) яких Товариство стане у майбутньому, з усіма правами, які надані учаснику (акціонеру) відповідних господарських товариств та/або об’єднань підприємств законодавством України та їх установчими документами, в тому числі, але не виключно, з правом приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств та/або об’єднань підприємств, в тому числі право приймати рішення про вихід з об’єднань підприємств, учасником яких є Товариство, в тому числі підписувати протоколи загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств та/або об’єднань підприємств господарських товариств, брати участь в затвердженні нових редакцій Статутів (установчих договорів) Господарських товариств та об’єднань підприємств, підписувати Статути (установчі договори) Господарських товариств та об’єднань підприємств в новій редакції, зміни та доповнення до них, підписувати інші документи, пов’язані з діяльністю Господарських товариств та/або об’єднань підприємств.

10

Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

1. Доручити Голові Наглядової ради Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) здійснити персональне повідомлення акціонерів Товариства про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

  • до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.
  • в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Наглядової ради Опихайленко Євгена Анатолійовича; телефон: (044) 590 51 22.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2019 р.)

попередній (2018 р.)

Усього активів

430 422

457 722

Основні засоби (за залишковою вартістю)

98

39

Довгострокові фінансові інвестиції

286 153

313 596

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

104 578

104 310

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 028

2 193

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-269 157

-224 574

Власний капітал

- 96 657

- 52 074

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

150 000

150 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

508 372

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 605

1 220

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-44 583

7 769

Середньорічна кількість акцій (шт.)

150 000

150 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-297,22

51,79333

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 150 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 150 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38769061.smida.gov.ua/.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                                          

Голова Наглядової ради ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»                           Е.А. Опихайленко