Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  09.02.2021 13:47:02
Дата здійснення дії: 25.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Код за ЄДРПОУ:  38769061
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Провести позачергові Загальні збори Товариства «25» лютого 2021 року о 14.00 за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 13, оф. 301/1, 3 поверх.

2. Затвердити час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: 13.00, та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.45.

3. Затвердити «19»лютого 2021 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, та зазначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з проектами рішень:

1

Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрати лічильну комісію в складі: Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії), Клечановська Марія Сергіївна (член лічильної комісії)  одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

3. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 5 хвилин, Збори провести на протязі 30 (тридцяти) хвилин.

2

Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів представника приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V., а секретарем Загальних зборів – Опихайленко Євгена Анатолійовича.

3

Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

1. Викласти Статут Товариства у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити секретарю Загальних зборів – Опихайленко Євгену Анатолійовичу, підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у встановленому законом порядку, а також здійснити всі інші необхідні дії, що виникають з такого рішення.

4

Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. 

1. Надати згоду на укладення Товариством значного правочину – тристороннього договору поруки між Товариством як ПОРУЧИТЕЛЕМ, АБ «УКРГАЗБАНК» як КРЕДИТОРОМ та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» як ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (далі – Договір поруки) з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитним договором, укладеним між ними, на умовах, визначених проектом Договору поруки, що додається.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства Договір поруки, на умовах, визначених проектом договору поруки, що додається, а також будь-які інші документи, необхідні для укладення Договору поруки.
3. Надати Генеральному директору Товариства право делегувати повноваження щодо підписання від імені Товариства договорів і документів, згаданих вище у пункті 2, іншій особі на підставі довіреності.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 13, оф. 301/1, 3 поверх; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (050) 591-07-27.

в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 13, оф. 301/1, 3 поверх; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (050) 591-07-27.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.02.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 150 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 150 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38769061.smida.gov.ua/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                                                                            

 

Голова Наглядової ради ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»                             

Е.А. Опихайленко