Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.11.2013
Дата публікації 18.11.2013 17:05:14
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Енергоінвест Холдинг"
Юридична адреса* 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: 0953403859
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, місцезнаходження юридичної особи 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130).
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів Товариства: позачергові загальні збори Товариства будуть проведені «20» грудня 2013 року о 10.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33).
3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 09.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 09.45.
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства: «16» грудня 2013 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
7. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на позачергових Загальних зборах Товариства рішення.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися:
– до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (062) 206 51 32.
– в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – з 08.00 до 09.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (062) 206 51 32.
7. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Цінні папери України» № 216 від 15 листопада 2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.11.2013
(дата)