Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 01.04.2014 10:52:12
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* 83048, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: (062) 206-51-32
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, місцезнаходження юридичної особи: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130)
(надалі за текстом – Товариство)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2014 року о 14.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33).
2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: «22» квітня 2014 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.
5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.
6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства України.
11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних Загальних зборах Товариства рішення.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:
– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (062) 206 51 32.
– в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, 4 поверх (кімната 33); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (062) 206 51 32.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 837 821 -
Основні засоби 17 -
Довгострокові фінансові інвестиції 674 408 -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 72 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 162 060 -
Нерозподілений прибуток 213 063 -
Власний капітал 363063 -
Статутний капітал 150 000 -
Довгострокові зобов'язання 474 217 -
Поточні зобов'язання 541 -
Чистий прибуток (збиток) (52 860) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 -
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2014 року № 55 Бюлетень "Цiннi папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.04.2014
(дата)