Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2015
Дата публікації 27.03.2015 12:51:46
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а
Керівник* Бондаренко Едуард Миколайович - Генеральний директор. Тел: (050) 400-23-54
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2015 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів). 2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45. 3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, затверджено «22» квітня 2015 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства. 3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік. 5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік. 6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. 9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства. 10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України. 11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися: – до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59. – в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59. – 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період 2014 рік 2013 рік Усього активів 1 094 972 837 821 Основні засоби 62 17 Довгострокові фінансові інвестиції 887 227 674 408 Запаси 1 1 Сумарна дебіторська заборгованість 2 813 72 Грошові кошти та їх еквіваленти 204 802 162 060 Нерозподілений прибуток 176 504 -52 860 Власний капітал 326 504 97 140 Статутний капітал 150 000 150 000 Довгострокові зобов'язання 765 778 740 140 Поточні зобов'язання 2 690 541 Чистий прибуток (збиток) 229 364 (52 860) Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 3 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2015 року № 55 Бюлетень "Цiннi папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2015
(дата)