Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2016
Дата публікації 28.03.2016 12:42:08
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а
Керівник* Бондаренко Едуард Миколайович - Генеральний директор. Тел: (050) 400-23-54
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2016 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00 «28» квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45 «28» квітня 2016 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, затверджено «22» квітня 2016 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.             Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.             Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

3.             Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

4.             Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.

5.             Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.

6.             Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

7.             Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.

8.             Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.             Про зміни в органах управління та контролю Товариства.

10.         Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

11.         Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

12.         Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

13.         Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

–        до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

–        в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2015 р.)

попередній (2014 р.)

Усього активів

1 149 993

1 094 972

Основні засоби

77

62

Довгострокові фінансові інвестиції

875 337

887 227

Запаси

2

1

Сумарна дебіторська заборгованість

17 408

2 813

Грошові кошти та їх еквіваленти

257 071

204 802

Нерозподілений прибуток

197 612

176 504

Власний капітал

347 612

326 504

Статутний капітал

150 000

150 000

Довгострокові зобов'язання

791 415

765 778

Поточні зобов'язання

10 966

2 690

Чистий прибуток (збиток)

21 342

229 364

Середньорічна кількість акцій (шт.)

150 000

150 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.03.2016 року № 55 "Бюлетень. Цінні папери України".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                                                  

Генеральний директор ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»                                  Е.Н. Бондаренко

 

                                                                                                                                                                     «28» березня 2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2016
(дата)