Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.05.2017
Дата публікації 31.03.2017 15:22:19
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а
Керівник* Бондаренко Едуард Миколайович - Генеральний директор. Тел: 044 590 51 22
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «03» травня 2017 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00 «03» травня 2017 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45 «03» травня 2017 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, затверджено «25» квітня 2017 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.
 5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
 6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
 9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
 10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
 11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
 13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.
 • в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2016 р.)

попередній (2015 р.)

Усього активів

805 830

1 149 993

Основні засоби

59

77

Довгострокові фінансові інвестиції

574 399

875 337

Запаси

4

2

Сумарна дебіторська заборгованість

189 877

17 408

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 033

257 071

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-185 000

197 612

Власний капітал

-12 500

347 612

Статутний капітал

150 000

150 000

Довгострокові зобов'язання

817 053

791 415

Поточні зобов'язання

1 277

10 966

Чистий прибуток (збиток)

-360 112

21 342

Середньорічна кількість акцій (шт.)

150 000

150 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38769061.smida.gov.ua/

Повідомлення оприлюднене в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 62 від 31.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2017
(дата)