Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.02.2019
Дата публікації 22.01.2019 16:00:48
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а
Керівник* Коршиков Андрій Іванович - Генеральний директор. Тел: 044 590 51 22
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061,

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – Товариство)

 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів Товариства: позачергові загальні збори Товариства будуть проведені «07» лютого 2019 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.00 «07»лютого 2019 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.45 «07» лютого 2019 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, затверджено «01» лютого 2019 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з проектами рішень:

1

Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Для здійснення підрахунку голосів і надання роз’яснень щодо порядку голосування обрати лічильну комісію в складі:

            Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі:            Куркіна Ірина Сергіївна (Голова лічильної комісії) одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових зборах Товариства.

3. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 3 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 30 (тридцяти) хвилин.

2

Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів представника приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V., а секретарем Загальних зборів – Опихайленко Євгена Анатолійовича.

3

Про надання згоди на вчинення значного правочину. 

3.1. Надати згоду на вчинення правочину – Договору про внесення змін до договору №КПП-624 купівлі – продажу від 27.08.2013 року на умовах, що викладені у наданому цим Загальним зборам проекті.

3.2. Встановити, що Генеральний директор (інша особа за довіреністю) має право підписувати всі документи, необхідні для вчинення правочину, згода на вчинення якого надана цим рішенням Загальних зборів, та самостійно визначити дату його вчинення (підписання).

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

  • до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.
  • в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: (044) 590 51 22.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 15.01.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 150 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 150 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38769061.smida.gov.ua/.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                                                  

Голова Наглядової ради ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»                         

Е.А. Опихайленко

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Коршиков Андрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.01.2019
(дата)