Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондаренко Е.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Код за ЄДРПОУ 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Опихайленко Євген Анатолійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повноваження:
- Голови Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р.
30.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Бенш Роберт Джозеф - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повноваження:
- члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р.
30.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Хейло Олександр Валерійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повноваження:
- члена Наглядової Ради Товариства Хейло Олександра Валерійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р.
30.04.2018 обрано Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) Опихайленко Євген Анатолійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано
- Голову Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича - представника акціонера приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова Наглядової ради, член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.
30.04.2018 обрано член Наглядової ради (представник акцiонера) Бенш Роберт Джозеф - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано
- члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа - представника акціонера приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: управляючий Директор, за сумісництвом - Член правління, Член Ради Директорів, Старший Радник Віце-прем'єр-міністра України, президент; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.
30.04.2018 обрано член Наглядової ради (представник акцiонера) Богатирьова Алла Володимирівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано
- члена Наглядової Ради Товариства Богатирьову Аллу Володимирівну - представника акціонера приватної компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова ревізійної комісії, член ревізійної комісії, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.