Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондаренко Е.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Код за ЄДРПОУ 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 16.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.05.2018 звільнено Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішеннямрішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом від 15 травня 2018 року № 41, відбулися наступні зміни:
- звільнено з посади Генерального директора Товариства "15" травня 2018 року за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України Бондаренко Едуарда Миколайовича (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має), який здійснював вказану роботу за сумісництвом, та на якій перебував з "19" грудня 2014 року.
15.05.2018 призначено Генеральний директор Коршиков Андрій Іванович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішеннямрішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом від 15 травня 2018 року № 41, відбулися наступні зміни:
- призначено на посаду Генерального директора Товариства з "16" травня 2018 року Коршикова Андрія Івановича (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; не володіє акціями Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - фінансовий директор, заступник директора з економіки, фінансів та корпоративного управління), який буде здійснювати вказану роботу за сумісництвом.