Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Коршиков А.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 07.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 07.02.2019 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 37568770 0 8
Зміст інформації:
-Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на 31.12.2018, , який був отриманий 07.02.2019 року від ПАТ "НДУ", відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
Згідно з зазначеним реєстром розмір пакета голосуючих акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИСТЮ "АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР" iдентифiкацiйний код 37568770, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 7, оф.1 збільшився з 0 штук (0 %) до 12 000 штук (8%) голосуючих акцій Товариства. Інформація, щодо способу зміни розміру пакету акцій відсутня.
В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями. Про дату, в яку порогові значення були досягнуто або перетнуте Товариство не повідомляли.
2 07.02.2019 ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 37568770 8 0
Зміст інформації:
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на 31.12.2018, , який був отриманий 07.02.2019 року від ПАТ "НДУ", відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
Згідно з зазначеним реєстром розмір пакета голосуючих акцій ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" iдентифiкацiйний код 37568770, місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Суворова, будинок, 4 зменшився з 12 000 штук (8 %) до 0 штук (0%) голосуючих акцій Товариства. Інформація, щодо способу зміни розміру пакету акцій відсутня.
В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями. Про дату, в яку порогові значення були досягнуто або перетнуте Товариство не повідомляли.