Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Коршиков А.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 07.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 07.02.2019 718920 784895 91.59 http://38769061.smida.gov.ua/
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочина - 07.02.2019р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Предмет правочину - внесення змін до прав та обов'язків сторін шляхом укладання договору про внесення змін до договору №КПП-624 купівлі - продажу від 27.08.2013 року. Укладання договору про внесення змін не призведе до зміни істотних умов договору, у т.ч. ціни та порядку розрахунків.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 784 895 тис. грн. (на 31.12.2017 р.)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 91,59.
Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 138 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів.
Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину не передбачених законодавством, статутом акціонерного товариства не визначено.