Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондаренко Е.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Код за ЄДРПОУ 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 29.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 обрано Голова Наглядової Ради Опихайленко Євген Анатолійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016 року, з 29 квітня 2016 року обрано: - Голову Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 28 квітня 2019 року.
28.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Опихайленко Євген Анатолійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016 року, 28 квітня 2016 року достроково припинено повноваження: - Голови Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає). Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства з 22.08.2014 р.
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Бенш Роберт Джозеф - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016 року, з 29 квітня 2016 року обрано: - члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 28 квітня 2019 року.
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Бенш Роберт Джозеф - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016 року, 28 квітня 2016 року достроково припинено повноваження: - члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає). Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства з 22.08.2014 р.
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V. - 58185674
-
92
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016 року, 28 квітня 2016 року достроково припинено повноваження: - члена Наглядової Ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V. (номер компанії: 58185674, місцезнаходження юридичної особи: Стравінскилаан 411, Центр міжнародної торгівлі, Тауер А, 4-й поверх, 1077ХХ Амстерда); володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) штук). Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V. перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства з 22.08.2014 р.
28.04.2016 обрано член Наглядової ради Хейло Олександр Валерійович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016, з 29 квітня 2016 року обрано: - члена Наглядової Ради Товариства Хейло Олександра Валерійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економіки, заступник генерального директора зі збуту, заступник генерального директора з маркетингу, генеральний директор, виконавчий директор; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 28 квітня 2019 року.
28.04.2016 звільнено ревізор Винокуров Євген Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016, 28 квітня 2016 року звільнено: - ревізора Товариства Винокурова Євгена Володимировича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини немає). Посадова особа перебувала на посаді з 20.06.2013 р.
28.04.2016 обрано ревізор Винокуров Євген Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 7 від 28.04.2016, з 29 квітня 2016 року обрано: - ревізора Товариства Винокурова Євгена Володимировича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: економiст, директор, начальник паливно-економiчного вiддiлу; непогашених судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 28 квітня 2021 року.