Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондаренко Е.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Код за ЄДРПОУ 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.05.2017 набуто повноважень Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних загальних зборів ПРАТ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 8 вiд 03 травня 2017 року
З "03" травня 2017 року продовжити термін дії контракту №1-19/12/2014 від "19" грудня 2014 року з Генеральним директором Товариства Бондаренко Едуардом Миколайовичем (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з питань економiки, 1-й заступник директора, комерцiйний директор, генеральний директор), на строк до "30" квітня 2020 року. На посаді перебуває з "19" грудня 2014 року.