Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондаренко Е.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 місто Київ вулиця Предславинська, будинок 34а
4. Код за ЄДРПОУ 38769061
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-51-22 (044) 590-51-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38769061.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 03.05.2017 1500000 1155246 129.84
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.05.2017р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо залучення Товариством грошових коштiв (укладення кредитних договорiв, договорiв позики та iнш.) та забезпечення виконання зобов'язань Товариства за такими договорами (укладення договорiв застави, поруки та iнш.), гранична сукупна сума таких правочинiв не може перевищувати 1 500 000 000,00 грн. (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 155 246 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129,84%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 138 000 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення, "утримались" - 0 голосiв.
Визнано недiйсними 0 бюлетенiв на 0 голосiв.
2 03.05.2017 150000 1155246 12.98
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.05.2017р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо купiвлi - продажу Товариством нерухомого майна, при цьому гранична сукупна сума таких правочинiв не може перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 155 246 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12.98%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 138 000 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення, "утримались" - 0 голосiв.
Визнано недiйсними 0 бюлетенiв на 0 голосiв.
3 03.05.2017 1500000 1155246 129.84
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.05.2017р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства; Характер правочинiв - щодо купiвлi - продажу Товариством корпоративних прав та цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарських правовiдносин (господарських товариств, об'єднань пiдприємств, iнвестицiйних фондiв), при цьому гранична сукупна сума таких правочинiв не може перевищувати 1 500 000 000,00 грн. (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 155 246 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129,84%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 138 000 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення, "утримались" - 0 голосiв.
Визнано недiйсними 0 бюлетенiв на 0 голосiв.
4 03.05.2017 150000 1155246 12.98
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.05.2017р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги; гранична сукупна сума таких правочинiв не може бути бiльше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 155 246 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12.98%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 138 000 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення, "утримались" - 0 голосiв.
Визнано недiйсними 0 бюлетенiв на 0 голосiв.